Упутство за рецензенте

Приликом рецензије, рецензент је у обавези да попуни рецензентски лист.

Рецензентски лист можете да преузмете ОВДЕ.

Сагласност рецензента можете да преузмете ОВДЕ